Misją Komitetu Nauk Geologicznych PAN jest podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi geologii oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju. W szczególności do zadań Komitetu należą:

  1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, przede wszystkim kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w szczególności geologii;
  2.  Współdziałanie z organami rządowymi w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju geologii;
  3.  Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju geologicznych instytucji naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz ocena ich programów badawczych i zakresu działania na wniosek nadzorujących je organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
  4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzeniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dziedzinie nauk o Ziem poprzez organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych;
  5.  Opracowywanie na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz opinii w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
  6. Wyrażanie opinii w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie geologii oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
  7. Analiza i ocena programów nauczania, poziomu kształcenia kadr naukowych z zakresu geologii oraz prowadzenie działań aktywizujących udział młodej kadry naukowej w życiu naukowym kraju i zapewniających jej rozwój;
  8.  Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych.